Základní údaje

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace
adresa: Tyršova 446, Nymburk, 288 02
Základní škola Nymburk, Tyršova 446 je úplnou základní školou. Její bohatá historie
sahá až do roku 1881, kdy začala výstavba budovy občanské
a měšťanské školy, první školy tohoto druhu v Nymburce. Budova leží nedaleko centra
města na břehu řeky Labe.
Škola má celkem 28 učeben, ekologickou laboratoř, pracovnu pro výuku vaření, auditorium,
keramickou dílnu, tělocvičnu a malý fitness sál. Dvě učebny jsou specializované pro
výuku výpočetní techniky, tři pro výuku jazyků. Pracovny chemie, fyziky, přírodopisu,
hudební a výtvarné výchovy slouží zároveň jako učebny kmenové.
Pro výuku TV je rovněž využívána budova nedaleké sokolovny. V nové
přístavbě je vybudována také školní jídelna a šatny pro žáky.
V letošním školním roce 2020/2021 otevíráme 26 tříd a 8 oddělení školní družiny pro žáky
z prvních až pátých ročníků.

KONTAKT NA ZŠ

Zaměstnanci

Všichni učitelé školy mají zřízenou e-mailovou adresu ve tvaru – jmeno.prijmeni@zstyrsova.czŘeditelka školy: Mgr. Bc. Soňa Obická
Statutární zástupkyně ředitelky školy, koordinátorka ŠVP: Mgr. Ivana Blažíčková
Zástupce ředitelky školy pro provozní a technické záležitosti a dotační programy: PhDr. David Michálek
Výchovné poradenství: Mgr. Miloslava Soukupová (specifické poruchy učení, chování)
Mgr. Ivana Blažíčková (kariérové poradenství)
Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Brodská
Školní psycholožka: Mgr. Markéta Fialová
Speciální pedagožka: Mgr. Tereza Tomková, DiS.
Metodik environmentální výchovy: Ing. Bc. Marek Velechovský
Metodik a koordinátor ICT: PhDr. David Michálek
Personalistka: Eva Benešová
Hlavní účetní: Ing. Ivana Šefčíková
Sekretářka ředitelky školy a finanční referentka: Tamara Štěpánková
Vedoucí školní jídelny ZŠ: Vendula Petrová
Vedoucí školní jídelny MŠ: Marie Stachová

Třídní učitelé

1. A   Bc. Hana Kotasová 6. A   Mgr. Romana Jakešová
1. B   Mgr. Miloslava Soukupová 6. B   Bc. Eliška Hojsáková
2. A   Mgr. Václava Pletková 6. C   Mgr. Jana Fišerová
2. B   Mgr. Kamila Vopařilová 7. A   Ing. Bc. Marek Velechovský
3. A   Mgr. Oldřiška Hačecká 7. B   Ing. Jaroslava Semecká
3. B   Mgr. Ivana Řeháková 7. C   Mgr. Kristýna Velechovská
3. C   Mgr. Miluše Dittrichová 7. D   Mgr. Klára Svobodová
4. A   Mgr. Pavlína Kopečková 8. A   Bc. Helena Svobodová
4. B   Mgr. Jitka Maděrová 8. B   PhDr. David Michálek
4. C   Mgr. Alena Kurková 8. C   Mgr. Petra Brodská
5. A   Mgr. Dagmar Tanglová 9. A   Mgr. Svatava Havelková
5. B   Mgr. Martina Markesová 9. B   Mgr. Ivana Blažíčková
5. C   Mgr. Veronika Bečanová 9. C   Mgr. Ludmila Pekárková

Další členové pedagogického sboru

Mgr. Zdeňka Brabcová Mgr. Eva Skořepová
Mgr. Jan Jeřábek Mgr. Olga Kalická
PhDr. Vít Caudr Mgr. Monika Hamplová
Mgr. Pavla Janků Bc. Barbora Melíšková
Mgr. Šárka Novotná Mgr. Silive Ryklová
Mgr. Tamara Vicherová Lenka Pergelová, DiS.

Vychovatelky ve školní družině

Eva Bachtíková – vedoucí vychovatelka Petra Mocová
Zdislava Benešová Alena Nevšímalová
Mgr. Svatava Hrstková Olga Šebánková
Martina Růžičková Marie Stachová

Asistentky pedagogů

Hana Ochmanová Martina Růžičková
Olga Šebánková Helena Sasková
Ing. Bc. Renata Čmugrová Zdeňka Balcarová
Mgr. Svatava Hrstková Jana Kraftová
Jaroslava Jeníková Petra Plačková
Eva Bachtíková Jaroslava Hojsáková
Andrea Borecká Marie Stachová

Školník, údržbář

Zdeněk Kořítko

Další provozní zaměstnanci

Darina Dzurková – uklízečka ZŠ Lucie Štěpánová – pomocná kuchařka ZŠ
Jana Hrůzová – uklízečka ZŠ Dobromila Tomanová – pomocná kuchařka ZŠ
Dana Kulhánková – uklízečka ZŠ Olga Grünerová – pomocná kuchařka ZŠ
Petra Plačková – uklízečka ZŠ Venuše Přenosilová – pomocná kuchařka ZŠ
Gabriela Kosová – uklízečka ZŠ Petra Červenková – pomocná kuchařka ZŠ
Piktogram školní družiny

Školní družina

ŠD je určena žákům I. stupně ZŠ. Děti pod vedením
zkušených vychovatelek pracují v odpoledních hodinách
v pěti odděleních, kde se zdokonalují především ve výtvarných
činnostech nebo sportují a hrají míčové hry na školním hřišti.
Při nepříznivém počasí využívají stolní hry, které mají umístěny v hernách.
Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině je 1.000,- Kč za školní rok, platí se jednorázově bankovním převodem na účet č. 9227680267/0100, v.s. 333 (do poznámky je NUTNÉ uvést jméno dítěte a třídu!!!) do 15. 9. 2020. Přihlášky odevzdávejte ve školní družině. Kapacita ŠD je 240 žáků. Přednost pro přijetí do ŠD mají žáci, kteří co nejdříve odevzdají přihlášku a rodiče zaplatí poplatek za pobyt dítěte v ŠD. Z provozních důvodů již kapacitu nelze více navyšovat.

Provoz ŠD: 6:30 – 7:45 a 11:35 – 17:00 hod.
V době od 13:30 do 14:45 hod. probíhá odpolední program. V této době nelze děti vyzvedávat. Pravidla pro pobyt dětí v ŠD jsou uvedena ve Vnitřním řádu školní družiny, který je umístěn u vedoucí učitelky ŠD a na webových
stránkách v záložce dokumenty.

Školní vzdělávací program školní družiny najdete rovněž v záložce dokumenty.

KONTAKT NA DRUŽINU

Poradenství

Kariérové a výchovné poradenství
– Mgr. Ivana Blažíčková
Výchovné poradenství, SPU
– Mgr. Miloslava Soukupová
Metodik protidrogové prevence
– Mgr. Petra Brodská

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

  • poradíme Vám s výběrem vhodné střední školy
  • zajistíme Vám informační materiály a profesní psychotesty
  • zprostředkujeme besedy pořádané IPS Úřadu práce pro žáky 8. a 9. ročníků
  • poradíme s vyplněním přihlášek
  • výchovná poradkyně je Vám k dispozici dle domluvy.

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Přihlášky

První kolo přijímacího řízení - 1 až 2 přihlášky - do 1. 3. 2021 (do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020).
Druhé a další kola přijímacího řízení - neomezený počet přihlášek - vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.
Přihlášky se vyplňují a tisknou v programu Bakaláři, potvrzuje ji ředitelka školy a zákonný zástupce nezletilého uchazeče ji podává řediteli střední školy.

Kritéria pro přijetí na střední školu

První kolo přijímacího řízení - vyhlášení podmínek pro přijetí - do 31. 1. 2021 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 10. 2020). Po tomto datu se podmínky již nemohou změnit. Najdete je na webových stránkách střední školy. První termín řádného kola jednotného testu je xx. dubna 2021, druhý termín xx. dubna 2021. Pro víceletá gymnázia jsou termíny xx. a xx. dubna 2021. Náhradní termíny pak xx.a xx. května 2021.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí nejdříve ??.??. 2020.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala na odvolání.

Zápisový lístek lze získat na základní škole nejpozději do 1. března, nebo do 30. listopadu v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

Odvolání

Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené.

Úplné znění novely školského zákona najdete na www.msmt.cz/dokumenty/zakony.

Aktuální informace najdete v záložce Organizace školního roku – Zápis a přijímací řízení. Bližší informace získáte také na třídních schůzkách pro 5. a 9. ročníky.

Mgr. Ivana Blažíčková

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Zobrazit více textu
...

Studio předškolák

ŘÍJ
2

Studio předškolák má na naší škole dlouholetou tradici. Navštěvují jej děti z celého Nymburka, kterým jsou alespoň čtyři roky. Děti zde poznají všechny paní učitelky z I. stupně a seznámí se s budoucími spolužáky na deseti schůzkách.
Kromě toho se podívají do všech krásných prostor naší školy.
Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že pobyt ve Studiu
předškolák
je pro děti velmi přínosný, neboť jim odhalí mnohá tajemství z „velké školy“.

Studio předškolák pro školní rok 2019/2020 bude zahájeno
ve středu 2. října 2019 ve 13:30 hodin.

Rozpis Předškoláka .

Piktogram žákovský parlament

Žákovský parlament


Zvolení zástupci z 3. - 9. ročníku se scházejí jedenkrát měsíčně s p. uč. Mgr. Ludmilou Pekárkovou v auditoriu od 7:30 hod. Parlamentáři s ní diskutují o problémech, které je tíží a mají možnost se vyjádřit k životu školy.

Zástupci jednotlivých tříd

3.A Thea Cimlová 4.C Lukáš Janků 6.B Martin kočí 7.D Natálie Voleská 9.B Charlotte Magdalena Heijne
3.B Marie Vocásková 5.A Václav Vlček 6.C Lenka Konhefrová 8.A Tereza Barešová 9.C Zuzana Zářecká
3.C Miriam Moldanová 5.B Kristýna Novotná 7.A Adéla Čechová 8.B Lucie Smolíková
4.A Karla Horáčková 5.C Julie Mezlíková 7.B Matyáš Malina 8.C Matyáš Toman
4.B Irena Kratejlová 6.A Helena Vocásková 7.C Jolana Dosedlová 9.A Sofie Danešová

Rodičovské sdružení
Na škole aktivně pracuje rodičovské sdružení. Každou třídu zastupuje zvolený zástupce na schůzkách, které jsou pořádány v den třídních schůzek od 15:30 hodin v počítačové učebně.


Předseda - Ing. Daniel Novák
Místopředseda - Jana Sýkorová
Ekonomka - Alena Nováková

Školská rada

Zástupci do školské rady byli zvoleni v řádných volbách dne 23. 11. 2017. Členové voleni na dobu 3 let. Na třídních schůzkách 19. 11. 2020 proběhnou nové volby. Povinnost založit radu školy vychází ze „školského zákona“. Rada školy má 6 členů: 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci z řad rodičů a 2 pedagogové.

Dosavadní členové rady:

Předseda - Mgr. Jan Jeřábek
Místopředsedkyně - Ing. Daniel Novák
Členové - Mgr. Kateřina Bínová, Mgr. Tomáš Laš, Mgr. Ivana Řeháková, Jana Sýkorová

Zápisy z jednání - v záložce dokumenty

Historie

Historie nynější Základní školy v Tyršově ulici v Nymburce začíná její stavbou roku 1881. Nedávno krásně opravená školní budova v malebném prostředí na pravém břehu Labe skýtá řadu zajímavých pohledů. Spisovatel František Mikolášek, který zde působil jako ředitel, o ní roku 1915 napsal:“Budova škol obecných a měšťanských je o dvou křídlech na místě, kde stával klášter. Křídlo východní (škola chlapecká), postavené roku 1882, je dvoupatrové. Křídlo k jihu obrácené (škola dívčí), postavené roku 1891, je ze strany polední třípatrové, od severu dvoupatrové. Nad středem, kde budovy spojeny jsou, vypíná se věž s hodinami. Vnějšek školy chlapecké ozdoben je podobiznami a nápisy: Cyrill, Method, Štítný, Hus, Komenský, Bacháček, Jungmann a Zelený.“

Škola vyrůstala po přestavbě dominikánského kláštera ze skromných začátků. Počáteční kořeny nymburského školství jsou však ještě mnohem starší a nepochybně se rozvíjely vlivem tereziánské školské reformy. V 1. polovině 19. století mělo město jednu pětitřídní školu obecnou, jež sídlila v přízemní budově vedle klášterní kaple. Do této školy chodily též děti vlastenecké spisovatelky B. Němcové za jejího pobytu v Nymburce. Jeden z nejstarších kronikářských záznamů dokládá, že dne 9. května 1874 „veleslavná c. k. zemská školní rada svolila k tomu, aby mládež v 5. třídě na obecné škole v Nymburce dle pohlaví rozdělena byla.“ Ze zasedání školní rady rovněž vzešla myšlenka, aby každému ročníku byla povolena jedna pobočka. Vleklá jednání byla završena až roku 1881. Teprve poté byl dán podnět i ke zřízení trojtřídní měšťanské školy. Do konkurzu na 2 místa učitelská a 1 místo katechety se však nikdo nehlásil, a tak nymburský purkmistr Jan Dlabač musel vykonat cestu až do Prahy, aby sháněl pomoc v Ústavu pro vzdělání učitelek. Nakonec se našly dvě žadatelky - Růžena Štěpánová (obor přírodovědecký) a Emilie Kohoutová (obor gramaticko-historický).

Fotografie historie školy


Od ledna 1888 zde působil ředitel Karel Vognar. V roce 1891 se škola dostala do širšího povědomí tím, že z jeho podnětu zaslala řadu žákovských prací na Zemskou jubilejní výstavu v Praze. Přestože učitelé žactvo prokazatelně dobře vedli, sami se potýkali s finančními obtížemi, ba někteří dokonce pracovali bez nároku na odměnu. Podle nejstarší dochované školní kroniky vystřídal K. Vognara, který odešel po 27 letech ve funkci na trvalý odpočinek, František Mikolášek. Měšťanská škola chlapecká byla otevřena až roku 1888. Jejím ředitelem se stal František Brzák. Vyučovali zde pouze muži. ZŠ TYRŠOVA Nově vybudovaná dívčí škola byla v roce 1892 slavnostně vysvěcena. Při této příležitosti zde vlály bíločervené prapory a hlavní vchod tonul v zeleni. Od roku 1896 se v dívčí škole scházel též ženský čtenářský spolek Lada, jehož přičiněním později vznikl v Nymburce památník B. Němcové. Spolek pravidelně obdarovával školu vlasteneckými knihami. V témž roce škola přijala děti ze zrušené německé židovské školy.Zobrazit více textu
...Loga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR